flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про доступ до публічної інформації у Львівському апеляційному адміністративному суді

 

Реквізити рахунка для відшкодування витрат

на копіювання або друк документів обсягом

більше як 10 сторінок, що надаються

за запитами на інформацію.

Надавач послуг: Львівський апеляційний адміністративний суд

Реєстраційний рахунок: 35220129000758

МФО банку: 825014

Код ЄДРПОУ: 34668371 

Платник:____

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Львівського апеляційного

адміністративного суду від

«05» січня 2016 року № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
у Львівському апеляційному адміністративному суді

Розділ І. Загальні положення

1.1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському апеляційному адміністративному суді (далі – Положення) визначає порядок доступу до публічної інформації у Львівському апеляційному адміністративному суді (далі – суд).

1.2. Визначення понять:

1) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду;

2) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4)  суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, та рішення яких є обов’язковими для виконання;

5)  набір даних – електронний документ, який містить відкриті дані та складається із структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метаінформацію про них.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється судом, як розпорядником інформації, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4. Не належить до публічної інформації:

-  інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

-  внутрішньо-організаційна інформація, в т.ч. внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

-  інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

1.5. Відповідальними особами за організацію забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду, є керівник апарату суду та начальник відділу роботи із зверненнями громадян та надання інформації. Їх завданнями є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

1.6. Структурні підрозділи апарату суду та головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар) суду (далі – прес-секретар) забезпечують виконання судом обов’язку із оприлюднення публічної інформації, одержаної чи створеної у межах їх компетенції, та взаємодіють із відповідальними особами з метою забезпечення виконання судом обов’язку із надання доступу до публічної інформації за відповідними напрямками.

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:

1) систематичним та оперативним оприлюдненням публічної інформації суду на веб-сторінці суду офіційного веб-порталу «Судова влада України» (далі - офіційному веб-сайті суду) в мережі Інтернет або в засобах масової інформації;

2) розміщенням та оновленням судом наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на офіційному веб-сайті суду та на веб-сторінці суду на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4)  наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається запитувачам у формі, створеній та задокументованій в процесі здійснення судом діяльності, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими нормативно-правовими актами.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону відповідальними працівниками апарату суду.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Інформацією суду з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація віднесена згідно із законом до службової інформації.

2.5. Особами, відповідальними за підготовку та надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації прес-секретарем на офіційному веб-сайті суду забезпечують керівники структурних підрозділів апарату суду за наступними напрямами діяльності:

– про нормативно-правові засади діяльності, організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності суду, прийом громадян у суді та доступ до судових засідань, звіти щодо задоволення запитів на інформацію – керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки чи начальник відділу роботи із зверненнями громадян та надання інформації або особа, яка виконує його обов’язки;

– про розпорядження судом бюджетними коштами, їх структуру та обсяг, а також порядок та механізм їх витрачання, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном – начальник фінансово-економічного відділу або особа, яка виконує його обов’язки;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики, проведених судом – начальник відділу судової статистики та узагальнення судової практики або особа, яка виконує його обов’язки;

– відомості, зазначені у деклараціях суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник відділу кадрової роботи та державної служби або особа, яка виконує його обов’язки;

– щодо інформації довідкового характеру з КП «Діловодство спеціалізованого суду» та документів, що зберігаються в архіві суду – начальник відділу реєстрації та документального забезпечення - канцелярія або особа, яка виконує його обов’язки;

– про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт та будівництво адміністративних будинків, господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам суду безпечних умов праці, забезпечення їх житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування та соціального захисту суддів та працівників апарату суду, про інформаційні системи та бази даних суду – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення або особа, яка виконує його обов’язки;

– про порядок взаємодії суду з представниками засобів масової інформації, акредитації представників засобів масової інформації, оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду – прес-секретар суду.

Розділ ІІІ. Оприлюднення публічної інформації про діяльність суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті суду, розміщенням та оновленням судом наборів даних на веб-сторінці суду на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на інформаційних стендах в приміщенні суду забезпечується прес-секретарем суду відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.2. Порядок взаємодії суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку № 1 до цього Положення.

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду підлягає наступна інформація про його діяльність:

1) місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

2)  прізвище, ім’я  та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови суду та його заступників, керівника апарату суду та його заступника, а також керівників структурних підрозділів апарату суду;

3)  розклад роботи суду та графік прийому громадян;

4)  вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

5) порядок звернення до суду учасників судового процесу та запитувачів інформації, форми для звернень;

6)  порядок складання і подання запиту на інформацію, оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду запитів, дій чи бездіяльності;

7)  інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;

8) набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;

9)  інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;

10) інформація, пов’язана з розглядом справ у суді;

11)  узагальнення судової практики та дані судової статистики;

12)  звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

13)  інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження держаним, комунальним майном;

14)  інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Судові рішення, постановлені судом, надсилаються та оприлюднюються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.5. У приміщенні суду на інформаційних стендах розміщується інформація:

1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;

2) відомості про дату, час та місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в суді;

3) банківські реквізити для сплати витрат судового збору;

4) порядок та строки оскарження судових рішень;

5) порядок присутності осіб на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників громадського порядку, порядок пропуску до приміщення суду і зали судових засідань;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

Розділ ІV. Порядок оформлення та направлення запиту на інформацію

4.1. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

4.2. Запит на інформацію може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Вимоги щодо оформлення запиту на інформацію визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.3. З метою спрощення процедури оформлення письмових та електронних запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в суді або на офіційному веб-сайті суду (додатки 2 - 3 до цього Положення).

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 4 до цього Положення).

4.4. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа суду з питань доступу до публічної інформації – начальник відділу роботи із зверненнями громадян та надання інформації або особа, яка виконує його обов’язки, при цьому зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розділ V. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

5.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в автоматизованій системі документообігу суду відділом роботи із зверненнями громадян та надання інформації.

5.2. Запити на інформацію реєструються у автоматизованій системі документообігу суду в реєстрі "Запити на інформацію" з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України та цього Положення.

5.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції суду відділ роботи із зверненнями громадян та надання інформації невідкладно передає запити на інформацію в залежності від адресата запиту Голові суду чи керівнику апарату суду або особі, яка виконує його обов’язки для визначення відповідального за надання відповіді на запит.

5.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів суду згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За резолюцією Голови суду чи керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників структурних підрозділів суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

5.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови суду чи керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, опрацьовується у відділі  роботи із зверненнями громадян та надання інформації (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

5.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальним працівником відділу  роботи із зверненнями громадян та надання інформації в загальному порядку після їх роздрукування в паперовому вигляді.

5.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію передаються у відділ роботи із зверненнями громадян та надання інформації для зберігання згідно з  номенклатурою справ суду.

5.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, при цьому клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку суд повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.9. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Розділ VІ. Порядок надання інформації про діяльність суду

6.1. Відповідь на запит, в тому числі що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 6.4 цього Положення, надається керівником відповідного структурного підрозділу за підписом керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, та підлягає обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду.

6.2. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається затвердженою судом Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

6.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме:

1) якщо суд не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону  України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.5. У разі відмови або відстрочки в задоволенні запиту на інформацію, таке рішення доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Розділ VІІ. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації про діяльність суду

7.1. Відповідальність за порушення доступу до публічної інформації про діяльність суду визначається відповідно до чинного законодавства України.

 

 

ДОДАТОК № 1

до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації

у Львівському апеляційному

адміністративному суді

 

 ПОРЯДОК

взаємодії Львівського апеляційного адміністративного суду

з представниками засобів масової інформації

1.        Взаємодія Львівського апеляційного адміністративного суду (далі – суд) із засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

2.        Організація роботи із взаємодії суду зі ЗМІ здійснюється головним спеціалістом із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретарем) суду (далі – прес-секретар) чи особою, яка виконує його обов’язки.

3.        Відвідування судових засідань суду представниками ЗМІ України здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ - за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

4.        Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до вимог законодавства.

5.        Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

6.        Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

7.        Акредитація представників ЗМІ на інші офіційні заходи у суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-секретарем суду відповідних списків.

8.        Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

9.        Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме суд (прес-конференції, семінари, круглі столи, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

10.    У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, прес-секретар суду з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.

11.    Представники ЗМІ повинні дотримуватись встановленого порядку доступу до приміщень суду, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.

12.    Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює прес-секретар суду.

13.    Висвітлення діяльності суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання прес-секретарем суду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

14.    Відповіді на запити ЗМІ на інформацію залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися прес-секретарем суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

15.    Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності суду надаються у межах своєї компетенції прес-секретарем суду або керівниками структурних підрозділів апарату суду за підписом керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки.

16.    Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються судом у стислі строки.

  

ДОДАТОК № 2

до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації

у Львівському апеляційному

адміністративному суді

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян)

Львівський апеляційний адміністративний суд 

вул. Саксаганського 13, м. Львів, 79005

_______________________________________

(П.І.Б. запитувача інформації)

що проживає за адресою:

_______________________________________

або

_______________________________________

(юридична особа чи об’єднання громадян)

що знаходиться за адресою:

_______________________________________

(та контактні дані та доручення представника)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

    

Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію» прошу надати мені:

______________________________________________________________________________

(вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ)

або

отримати доступ до інформації про  ______________________________________________

Відповідь на інформаційний запит прошу надати у визначений законом термін за адресою: ______________________________________________________________________

(вказати: поштову або електронну адресу чи номер факсимільного зв’язку)

 

Ознайомлений (-а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш як 10 сторінок.  ______________

                                (підпис)

«____» __________ 20__ р.                  _________                          __________________

            (дата запиту)                                   (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

 

  

ДОДАТОК № 3

до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації

у Львівському апеляційному

адміністративному суді

 

Форма електронного запиту на інформацію

(для фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації

Львівський апеляційний адміністративний суд

Кому

Голові або керівнику апарату

Львівського апеляційного адміністративного суду

     

 

П.І.Б. запитувача

 

або

 

Організація, юридична особа чи об’єднання громадян

 

П.І.Б. повноважного представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

(загальний опис інформації)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати Е-mail)

(зазначити обрану категорію)

Контактний Е-mail

 

Дата запиту

 


 

ДОДАТОК № 4

до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації

у Львівському апеляційному

адміністративному суді

 

 ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

1.        Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 (однієї тисячі) знаків.

2.        Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

3.        Текст електронного запиту має містити підпис, за яким можливо ідентифікувати відправника запиту.

4.        Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню.

5.        Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Львівському апеляційному адміністративному суді не розглядається.

6.        Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 (однієї тисячі) знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Львівського апеляційного адміністративного суду поштовим зв’язком (вул.Саксаганського, 13, м.Львів, 79005) або подані безпосередньо до відділу реєстрації та документального забезпечення-канцелярія Львівського апеляційного адміністративного суду.

7.        Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом «Про доступ до публічної інформації».